Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Skip portlet Portlet Menu

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được hội nghị trung ương 8 (khóa xi) thông qua. tạp chí xây dựng đảng giới thiệu toàn văn nghị quyết.

Thông tin đang cập nhật...

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu